Palvelut

Tuemme asiakkaittemme liiketoiminnan kehittämistä kolmesta näkökulmasta

Tutustu alta palveluihimme

STRATEGIA

Yrityksen sisällä, sen toimintaympäristössä tai kilpailutilanteessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka edellyttävät strategian täsmentämistä aika ajoin – yleensä vuosittain.


Toteutamme asiakkaidemme kanssa strategian suunnitteluprosesseja tukien heidän sisäisiä toimintatapojaan.


Sovittujen strategisten linjausten käytäntöön siirtämiseen läpi organisaation on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin strategian laadintaan. Tuemme asiakkaitamme myös strategian jalkauttamisessa.

PROSESSIT JA TUOTTAVUUS

Tuottavuuden ja laadun parantaminen asiantuntija- ja tietotyötä tekevissä työyhteisöissä on muodostunut keskeiseksi menestystekijäksi.


Tähän mennessä tietotyön tuottavuuden kehityspanokset on suunnattu lähinnä työ- ja apuvälineisiin – ei niinkään työpanoksen tai ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen. On jopa uskoteltu, ettei luovan työn tuottavuutta voi merkittävästi kehittää. Jatkuvan menestymisen varmistamiseksi myös asiantuntijatyön tuottavuutta tulee kuitenkin edelleen parantaa.


Asiantuntijaorganisaatioissa toimiessamme olemme havainneet joukon tyypillisiä toiminnan heikkouksia:

 • sovituissa aikatauluissa ei pysytä
 • asiantuntijat käyttävät liikaa aikaa rutiinitehtäviin
 • asiantuntijat eivät keskity tärkeisiin töihin
 • työprosessit eivät ole tehokkaita
 • yksiköiden väliset yhteistyöprojektit eivät onnistu
 • työyhteisön osaaminen on liian keskittynyttä
 • organisaation työkuorma on liian suuri
 • käytössä olevat mittarit ja tunnusluvut eivät tuota riittävästi oikeaa ja oleellista tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi

Asiakkaidemme kanssa toteutettavissa laadun ja tuottavuuden kehitysprojekteissa keskitytään tuotanto- ja palveluprosessien kehittämiseen ja virtaviivaistamiseen. Tavoitteena on nopeat ja joustavat asiakaskeskeiset tuotantoprosessit, kustannustehokkuuden parantaminen, työkuorman tasaisempi jakautuminen ja tehokkaat sekä toimivat johtamisjärjestelmät.

Henkilöstön kannustaminen on välttämätöntä, koska kaikki työyhteisössä osallistuvat kehitystyöhön. Näin päästään jatkuviin ja pysyviin parannuksiin. Onnistuneen kehitysprojektin tuloksena tulee olla parantunut kannattavuus ja kilpailukyky.

MYYNTI

Yleensä asiantuntijaorganisaatioissa myyntitoimintaa ryhdytään kehittämään, kun töistä on pulaa. Kun myyntityö saadaan toimimaan, huomataan, että uusien toimeksiantojen/tilausten lisäksi syntyy muitakin hyötyjä mm:

 • Hintatasosta ei tarvitse tinkiä
 • Työn tuottavuus, kilpailukyky ja kannattavuus paranevat
 • Saadaan kiinnostavia töitä ja asiakkaita, joiden avulla voidaan kehittää edelleen oman organisaation osaamista
 • Myyntitoiminnan suunnittelu ja seuranta tehostuvat ja myyntiennusteiden sekä budjetoinnin luotettavuus paranee
 • Yhteistyöverkosto laajenee ja syvenee
 • Voidaan vaikuttaa siihen, että sovittu organisaation strategia toteutuu
 • Asiakkaiden, henkilöstön ja johdon tyytyväisyys kehittyy myönteisesti

Myyntitoiminnan kehittäminen on jatkuva ja pitkä prosessi, jossa asiantuntijoiden oma aktiivisuus ja oppimishalu ovat ratkaisevan tärkeitä. Usein tuloksellinen myyntitoiminnan kehittyminen vaatii koko yksikön toimintakulttuurin muuttamista sekä esimiesten aktiivista osallistumista. Tuloskunnon kehittämisohjelmat sisältävät johdon ja asiantuntijoiden konsultoinnin lisäksi myynnin valmennusohjelmia.

 

Asiantuntijan myyntityö™ -valmennusohjelmia:

NEW BUSINESS

Uutta liiketoimintaa vaativassa muutostilanteessa

UUSI PALVELUMME

Isojen tilausten ja asiakkuuksien aikaansaaminen on vaativaa työtä. Yrityksen tuotteiden ja palveluiden monipuolistuessa ja monimutkaistuessa ja arvoketjujen laajentuessa verkostoiksi tarvitaan myyntiprojekteja edistäviltä henkilöiltä laajaa ja syvää osaamista. 

Ytimessä on kyky ymmärtää ja kartoittaa asiakkaitten ja arvoverkoston strategioita ja suunnitelmia, tarpeita ja toiveita sekä vaatimuksia. Tätä kykyä täytyy löytyä läpi organisaation, paitsi myynnin etulinjassa myös tuotannossa, tuotekehityksessä ja yrityksen johdossa.

Haastavimpia ovat muutostilanteet, joissa tarvitaan muuta kuin ”business-as-usual” -asennetta. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • strategisesti tärkeä iso asiakaspyrkimys
 • merkittävä tuotekehitysponnistus
 • uusi markkina-avaus / kansainvälistymistavoite
 • uusi asiakas / asiakaskohderyhmä / arvoketju tai -verkosto
 • uusi tuote / palvelu / konsepti
 • tilausvirran tasaisuuden edistäminen
 • poikkeuksellisen suuri mahdollisuus

Eli jokin merkittävä tai tärkeä muutos aikaisempaan, jossa tarvitaan johdon ja yrityksen keskeisten funktioiden osaavaa yhteen pelaamista ja vastuunottoa.

Edellinen vaatii yleensä:

 • uutta ajattelua, osaamista, oivaltamista niin tuotekehityksen, tuotannon kuin myynnin tekemisten, toimintatapojen ja tuottavuuden suhteen
 • oman tuotannon, toimittajaverkoston ja myynnin yhteisiä tavoitteita sekä vastuunottoa – yhteen hiileen puhaltamista, uutta ajattelua ja tekemistä, poisoppimistakin
 • tilaus-toimitusketjun sujuvoittamista ja tilannekuvan parantamista
 • sitä, että yrityksen johto ymmärtää asenne- ja toimintatapamuutoksen tarpeen ja vaativuuden, seuraa sitä ja kannustaa

Usein ulkopuolinen tuki onnistumisen varmistamiseksi on hyödyllistä. Ilman apua pysyvä muutos ei tahdo onnistua tai vaatii kohtuuttomasti aikaa. Edellä kuvattuun lähtökohtaan ja vastaamaan kyseisiin tarpeisiin on kehitetty käytännönläheinen ja nopeasti tuloksia tuova konsultointi- ja valmentautumisprosessi:

 

New Business – Integrated sales and production development

 

Testaa, voisiko ohjelmasta olla hyötyä yrityksellesi:

 

Onko haasteenanne päästä uusille markkinoille ja avata uusia asiakkuuksia?

 
 
 

Mahdollistaako yrityksen sisäinen dialogi ja yhteistyö uusia avauksia ja uuden liikevaihdon aikaansaamista?

 
 
 

Syntyykö uusista tuotteista ja palvelukonsepteista riittävästi ja riittävän nopeasti liikevaihtoa?

 
 
 

Onko myynnin, tuotekehittelyn ja tuotannon välillä tuloksellisuutta haittaavia näkemyseroja tai ristiriitaisia tavoitteita?

 
 
 

Onko henkilöstön osaamisen kehittäminen ja valmentaminen tuottanut riittäviä tuloksia?